O SKP

O SKP

Od 2 lipca 2018 roku rozpoczęła funkcjonować na terenie całej Gminy Strzelin Strzelińska Komunikacja Publiczna (SKP) w zakresie pasażerskiech przewozów osób.

Zmniejszająca się z roku na rok ilość linii komunikacyjnych na terenie Gminy Strzelin przez dotychczasowego głównego przewoźnika jakim był PKS, proekologiczne działanie mające na celu ograniczenie przejazdów własnymi pojazdami samochodowymi, a tym samym obniżenie emisji szkodliwych spalin i obniżenie poziomu hałasu, wyjście na przeciw postulatom i oczekiwaniom mieszkańców miasta i gminy Strzelin, a dotyczących możliwości skorzystania z ogólnodostępnej komunikacji i dotarcia do innych miejscowości oraz różnych instytucji, urzędów i miejsc publicznych na terenie nie tylko Strzelina, były podstawowymi przesłankami do utworzenia SKP.

Strzelińska Komunikacja Publiczna działa w oparciu o zakupione pojazdy do przewozu osób tzn. czterech elektrycznych pojazdów wolnobieżnych FRUGAL do obsługi linii miejskich oraz dziewięciu busów IVECO przewożących pasażerów na liniach podmiejskich.

Część środków na ten cel Gmina Strzelin pozyskała na podstawie zawartej w dniu 13.06.2017 r. umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej”. Projekt uzyskał wsparcie w ramach poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła: 4 688 184,44 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła kwota: 3 901 525,87 zł.

fe ds ue

 

Na terenie Strzelina obsługę pasażerów zapewniają 4 linie miejskie, a przewozy są realizowane busami elektrycznymi FRUGAL. Z kolei obsługa pasażerów na liniach podmiejskich realizowana jest busami IVECO na 12 liniach. Zaplanowano również linie specjalne. Np. w okresie wakacyjnym autobusy SKP kursują w soboty i niedziele do ośrodka wypoczynkowego w Białym Kościele, a w dniu Wszystkich Świętych między cmentarzami przy ulicy Oławskiej i Krzepickiej.

Częstotliwość odjazdów w godzinach szczytu jest zróżnicowana i wynosi 15-60 minut w zależności od linii komunikacyjnej. W całej gminie zlokalizowano ok. 120 par przystanków autobusowych (po obu stronach drogi lub ulicy) z czego w samym Strzelinie ponad 40 takich par. Oznacza to, że w całej gminie do dyspozycji SKP jest ok.240 pojedynczych przystanków. Część z nich, to przystanki istniejące z wiatami i zatokami. Jednak wiele przystanków musiało zostać utworzonych na potrzeby SKP. Na tę chwilę są to słupki ze znakiem D-15 (Przystanek autobusowy) z tabliczkami na rozkładami jazdy oraz tabliczkami z nazwą przystanku i przebiegającymi liniami komunikacyjnymi. W miarę możliwości i potrzeb są one sukcesywnie wyposażane w wiaty przystankowe. 

 

Kolejne etapy tworzenia Strzelińskiej Komunikacji Publicznej:

 

2018

Uruchomienie SKP

1 lipca 2018 roku w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje uroczystego otwarcia Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. 2 lipca 2018 roku realizowane są pierwsze kursy na liniach miejskich i podmiejskich.

2017-2018

Przygotowania

Przed planowanym uruchomieniem publicznego transportu zbiorowego przygotowuje się niezbędna infrastrukturę, projektowany jest pierwszy rozkład jazdy, ogłasza się postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia Operatora publicznego transportu zbiorowego.

2017

Zakup autobusów

Gmina Strzelin podpisuje umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Całkowita wartość projektu stanowiła kwota: 4 673 508,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło: 3 909 751,80 zł.

2016

Koncepcja organizacji SKP

Opracowanie dokumentu „Koncepcja organizacji gminnego transportu zbiorowego w gminie Strzelin”. Dokument określa wymagania i sposób funkcjonowania SKP.

2016

Wniosek o pozyskanie środków

Gmina Strzelin składa wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

2015

Strategia rozwoju Gminy

Rada Miejska Strzelina w dniu 28 grudnia 2015 roku podejmuje uchwałę nr XVI/229/15 w sprawie przyjęcia do realizacji strategii rozwoju Gminy Strzelin na lata 2016-2022.