Na podstawie uchwały nr XLVII/630/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej Strzelina oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), w poniższych tabelach podano ceny biletów jednorazowych i miesięcznych normalnych oraz obliczone na podstawie tych dwóch dokumentów ceny biletów ulgowych.

Wysokość ulg i ceny biletów jednorazowych normalnych i z ulgami

Strefy biletoweCena biletu
jednorazowego

normalnego
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
50%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
Ulga
95%
Ulga
100%
Za przejazd w strefie 1 1,00 zł 0,67 0,63 0,51 0,50 0,49 0,22 0,07 0,05 0,00
Za przejazd w strefie 2 3,00 zł 2,01 1,89 1,53 1,50 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00
Za przejazd w obu strefach 4,00 zł 2,68 2,52 2,04 2,00 1,96 0,88 0,28 0,20 0,00

Wysokość ulg i ceny biletów miesięcznych normalnych z ulgami

Strefy biletoweCena biletu
miesięcznego

normalnego
Ulga
33%
Ulga
37%
Ulga
49%
Ulga
50%
Ulga
51%
Ulga
78%
Ulga
93%
Za przejazd w strefie 1 40,00 zł 26,80 25,20 20,40 20,00 19,60 8,80 2,80
Za przejazd w strefie 2 100,00 zł 67,00 63,00 51,00 50,00 49,00 22,00 7,00
Za przejazd w obu strefach 140,00 zł 93,80 88,20 71,40 70,00 68,60 30,80 9,80

33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% - ulgi do biletów na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.)

50% - ulga do biletów na podstawie uchwały nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat (Dz.Urz.Woj. Dolnośl. z 2022 r. poz. 3563 ze zm.)

Mapa stref biletowych

Skrócony wykaz kategorii uprawnień i ulg do biletów jednorazowych i miesięcznych

Kategoria uprawnienia na podstawie ustawy% ulgi
bilet jednorazowy
% ulgi
bilet miesięczny
Funkcjonariusze Straży Granicznej wykon. czynności związ. z zapobieganiem nielegalnej migracji 100% brak ulgi
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej 95% brak ulgi
Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczony do I grupy inwalidzkiej 95% brak ulgi
Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 95% brak ulgi
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 93% brak ulgi
Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej na służbie 78% brak ulgi
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych 78% brak ulgi
Umundurowani funkcjonariusze Policji na służbie 78% brak ulgi
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej na służbie 78% brak ulgi
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością 78% 78%
Opiekun dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością 78% brak ulgi
Inwalidzi wojenni lub wojskowi I grupy inwalidztwa. 78% brak ulgi
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową. 78% brak ulgi
Dzieci w wieku do lat 4 78% brak ulgi
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 78% brak ulgi
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji innej niż zwykła 51% brak ulgi
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej 49% brak ulgi
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37% brak ulgi
Osoby niewidome nie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% 37%
Inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczeni do grupy inwalidzkiej innej niż "I" 37% brak ulgi
Weteran inwalida 37% brak ulgi
Kombatanci 51% brak ulgi
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) 37% brak ulgi
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji brak ulgi 93%
Studenci do ukończenia 26roku życia brak ulgi 51%
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia brak ulgi 51%
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) brak ulgi 51%
Dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat brak ulgi 49%
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych brak ulgi 33%
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji brak ulgi 37%
Nauczyciele akademiccy brak ulgi 33%
Działacze opozycji antykomunistycznej 51% brak ulgi
Honorowi dawcy krwi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 33% brak ulgi
Dzieci w wieku do lat 4 pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca siedzącego 100% brak ulgi

 

Kategoria uprawnienia na podstawie uchwały XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina% ulgi
bilet jednorazowy
% ulgi
bilet miesięczny
Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 50% 50%
Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą 50% 50%
Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia 50% 50%
Osoby na świadczeniach przedemerytalnych 50% 50%

 


 

Uchwała XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina

Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów...