O SKP

O SKP

Od 2 lipca 2018 roku rozpoczęła funkcjonować na terenie całej gminy Strzelin Strzelińska Komunikacja Publiczna (SKP) w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych.

Zmniejszająca się z roku na rok ilość linii komunikacyjnych na terenie Gminy Strzelin przez dotychczasowego głównego przewoźnika jakim był PKS, proekologiczne działanie mające na celu ograniczenie przejazdów własnymi pojazdami samochodowymi, a tym samym obniżenie emisji szkodliwych spalin i obniżenie poziomu hałasu, wyjście na przeciw postulatom i oczekiwaniom mieszkańców miasta i gminy Strzelin, a dotyczących możliwości skorzystania z ogólnodostępnej komunikacji i dotarcia do innych miejscowości oraz różnych instytucji, urzędów i miejsc publicznych na terenie nie tylko Strzelina, były podstawowymi przesłankami do utworzenia SKP.

Strzelińska Komunikacja Publiczna działa w oparciu o zakupione pojazdy do przewozu osób tzn. czterech elektrycznych pojazdów wolnobieżnych FRUGAL oraz dziewięciu busów IVECO przewożących pasażerów na wszystkich liniach podmiejskich.

Część środków na ten cel Gmina Strzelin pozyskała na podstawie zawartej w dniu 13.06.2017 r. umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej”. Projekt uzyskał wsparcie w ramach poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła: 4 688 184,44 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła kwota: 3 901 525,87 zł.

fe ds ue

 

W pierwszych czterech latach na terenie miasta Strzelin obsługę pasażerów zapewniajły 4 linie miejskie, które obsługiwały cztery pojazdy o napędzie elektrycznym marki FRUGAL. Z kolei obsługę pasażerów na liniach podmiejskich realizowana była autobusami IVECO na 12 liniach. Zaplanowano również linie specjalne. Np. w okresie wakacyjnym autobusy SKP kursowały w soboty i niedziele do ośrodka wypoczynkowego w Białym Kościele, a w dniu Wszystkich Świętych między cmentarzami przy ulicy Oławskiej i Krzepickiej.

O października 2022 roku liczba linii komunikacyjnych wzrosła do 27, ponieważ w ramach SKP zaczęły być realizowane dowozy dzieci do pięciu placówek oświatowych na terenie gminy Strzelin.

Częstotliwość odjazdów w godzinach szczytu jest zróżnicowana i wynosi 15-60 minut w zależności od linii komunikacyjnej. W całej gminie zlokalizowanych jest ok. 120 par przystanków autobusowych (po obu stronach drogi lub ulicy), z czego w samym Strzelinie znajduje się ich ok. 40. Oznacza to, że w całej gminie mamy do dyspozycji ok. 240 pojedynczych przystanków. Przy czym większość z nich utworzono przed uruchomieniem komunikacji publicznej i w miarę potrzeb tworzone są nowe. Sukcesywnie przystanki autobusowe wyposażane są w nowe wiaty przystankowe. 

15 marca 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin podpisała umowę dotacji oraz preferencyjnej pożyczki na realizację zadania pn. "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej". Miesiąc później, bo 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie UMiG w Strzelinie Pani Burmistrz podpisała umowę z przedsiębiorstwem AUTOMET Group Sp. J. z Sanoka, które jest wykonawcą w/w zadania.

nfosigw wspieramy elektromobilnosc


Po podpisaniu umów z NFOŚiGW na dofinansowanie i pożyczkę, 26 kwietnia 2023 r. w następstwie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była realizacja zadania pn.: "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej", Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin przy kontrasygnacie Pani Łucji Szczepańskiej, zawarła umowę z przedsiębiorstwem AUTOMET Group Sp. J. z Sanoka na jego realizację.

Etapy rozwoju Strzelińskiej Komunikacji Publicznej:

 

2023

Przekazanie autobusów

7 listopada 2023 r. w Strzelinie przedsiębiorstwo AUTOMET Group Sp. J. z Sanoka, wywiązując się z warunków umowy, przekazało Gminie Strzelin dwa nowe zeroemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym marki Mercedes-Benz/Automet wraz z mobilną infrastrurą ładowania w postaci dwóch ładowarek.

2023

Podpisanie umowy na zakup autobusów

26 kwietnia 2023 r. w siedzibie UMiG w Strzelinie Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin podpisała umowę z przedsiębiorstwem AUTOMET Group Sp. J. z Sanoka, które jest wykonawcą zadania pn. "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej", finansowanego ze środków pozyskanych z NFOŚiGW.

2022-2023

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

15 marca 2023 r. w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin podpisała umowę dotacji oraz preferencyjnej pożyczki na realizację zadania pn."Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzelińskiej Komunikacji Publicznej".

2018

Uruchomienie SKP

1 lipca 2018 roku w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje uroczystego otwarcia Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. 2 lipca 2018 roku realizowane są pierwsze kursy na liniach miejskich i podmiejskich.

2017-2018

Przygotowania

Przed planowanym uruchomieniem publicznego transportu zbiorowego przygotowuje się niezbędna infrastrukturę, projektowany jest pierwszy rozkład jazdy, ogłasza się postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia Operatora publicznego transportu zbiorowego.

2017

Zakup autobusów

Gmina Strzelin podpisuje umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Całkowita wartość projektu stanowiła kwota: 4 673 508,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło: 3 909 751,80 zł.

2016

Koncepcja organizacji SKP

Opracowanie dokumentu „Koncepcja organizacji gminnego transportu zbiorowego w gminie Strzelin”. Dokument określa wymagania i sposób funkcjonowania SKP.

2016

Wniosek o pozyskanie środków

Gmina Strzelin składa wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

2015

Strategia rozwoju Gminy

Rada Miejska Strzelina w dniu 28 grudnia 2015 roku podejmuje uchwałę nr XVI/229/15 w sprawie przyjęcia do realizacji strategii rozwoju Gminy Strzelin na lata 2016-2022.