Uchwała nr XLI/539/17 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała nr XLI/539/17 Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XLI/539/1
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin,
a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.), Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§1

 1. Realizując ustawowy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Strzelin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Gmina Strzelin organizuje gminną komunikację zbiorową, opartą na usługach przewozu osób, ich bagażu podręcznego oraz zwierząt.
 2. Określenia, użyte w niniejszej uchwale, oznaczają:
  • Gmina – Gmina Strzelin, pełniąca funkcję organizatora gminnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Strzelin,
  • Linia – element gminnej komunikacji zbiorowej, oznaczony literą lub liczbą, funkcjonujący na trasie wytyczonej w oparciu o przystanki, określone w rozkładach jazdy,
  • Usługi przewozowe - usługi przewozu osób, ich bagażu podręcznego oraz zwierząt, wykonywane na liniach gminnej komunikacji zbiorowej, organizowanej przez Gminę Strzelin,
  • Operator - uprawniony przedsiębiorca, który zawarł z Gminą Strzelin umowę na wykonywanie usług przewozowych,
  • Pojazd - środek lokalnego transportu zbiorowego, użyty przez operatorów do wykonywania usług przewozowych,
  • Przejazd - skorzystanie z usługi przewozowej, począwszy od chwili wejścia do pojazdu do chwili opuszczenia pojazdu, jednak nie dłużej, niż do momentu dotarcia do przystanku końcowego linii, właściwego dla danego jej kierunku lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni,
  • Umowa przewozu – umowa na przewóz między pasażerem a operatorem zawarta poprzez wniesienie, przed rozpoczęciem przejazdu, właściwej opłaty lub poprzez zajęcie miejsca w pojeździe,
  • Bilet przejazdowy – dowód wniesienia właściwej opłaty za przejazd.
 1. Niniejszą uchwałą określa się:
  • zasady odpłatności za przejazdy środkami gminnej komunikacji zbiorowej,
  • uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
  • wysokości opłat za przejazdy pojazdami gminnej komunikacji zbiorowej,
  • sposób ustalania wysokości opłat dodatkowy

§2

 1. Operatorzy wykonują usługi przewozowe pojazdami na liniach:
  • miejskich oznaczonych literami, określonych na obszarze miasta Strzelin,
  • podmiejskich oznaczonych liczbami, przewożących pasażerów pomiędzy miejscowościami Gminy, a miastem Strzelin.
 1. Rodzaje biletów przejazdowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych:
  • jednorazowe – uprawniające posiadacza do odbycia jednego przejazdu,
  • miesięczne – uprawniające do odbycia nielimitowanej liczby przejazdów dowolnymi liniami, w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Bilet miesięczny jest ważny z wpisanym imieniem i nazwiskiem posiadacza,
  • zintegrowane – bilety miesięczne wydawane przez Koleje Dolnośląskie S. z siedzibą w Legnicy z naklejonym znaczkiem Gminy, uprawniające do odbycia dowolnymi liniami nielimitowanej liczby przejazdów w okresie jednego miesiąca począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności) oraz pociągami Kolei Dolnośląskich S. A. lub innych operatorów kolejowych, z którymi Koleje Dolnośląskie S. A. zawarła stosowne porozumienie, na trasie wskazanej na bilecie; bilet zintegrowany jest ważny z wpisanymi na nim imieniem i nazwiskiem posiadacza oraz naklejonym znaczkiem Gminy z numerem biletu.
 1. Określone w 2 rodzaje biletów są:
  • biletami normalnymi, tzn. biletami pełnopłatnymi, albo
  • biletami ulgowymi, biletami o cenach stanowiących 50% ceny biletu normalnego; w przypadku biletów zintegrowanych ulga, o której mowa w tym punkcie, dotyczy tylko ceny znaczka Gminy.
 1. Bilety jednorazowe stanowią dowód uiszczenia opłaty za przejazd od chwili ich skasowania i zachowują ważność do chwili opuszczenia pojazdu przez pasażera, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia do przystanku końcowego linii, właściwego dla danego jej kierunku lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
 2. W przypadku awaryjnego przerwania przejazdu, bilety jednorazowe oraz miesięczne stanowią podstawę do jego kontynuowania pojazdem wskazanym przez operatora.
 3. Biletu skasowanego nie wolno odstępować innej osobie w celu odbycia przejazdu pojazdem, w którym bilet został skasowany.

§3

 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na liniach miejskich, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1), uprawnieni są wszyscy pasażerowie.
 2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na liniach podmiejskich, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2), uprawnieni są:
  • posłowie i senatorowie,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi, weterani, osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej, kombatanci oraz inne osoby, będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,
  • dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej, niż do ukończenia 26 roku życia,
   posiadający ważną legitymację (według wzoru MENiS-II/181/2, MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2, MEN- I/52/2, MEN-I/50a-N/2, albo ART/101/n) – uczące się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,
  • dzieci w wieku do lat 16, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby głuche i głuchonieme, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie,
  • osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich opiekunowie lub przewodnicy,
  • osoby korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, stale zamieszkujące na terenie Gminy, które podpisały kontrakty socjalne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),
  • stale zamieszkujące na terenie Gminy dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia,
  • dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.):
   1. dzieci codziennie - do 18 roku życia, albo do planowanego ukończenia nauki, nie dłużej niż do 30 września roku, w którym dziecko osiągnie 25 lat, albo bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności,
   2. rodzice w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy,
  • funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych,
  • umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych,
  • umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Strzelinie,
  • żołnierze zasadniczej służby wojskowej (z wyłączeniem nadterminowej),
  • zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:
   1. mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
   2. kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  • zasłużeni dawcy przeszczepów,
  • osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Gminy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie, bez prawa do zasiłku, w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie,
  • osoby upoważnione do kontroli biletów przejazdowych podczas wykonywania obowiązków służbowy
 1. Za opiekuna lub przewodnika osoby, o której mowa w 2 pkt. 5) lub 6) niniejszego paragrafu, uważa się osobę, która ukończyła 13 lat, jak również psa asystującego, posiadającego certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów. Pies asystent, podczas przejazdu pojazdem komunikacji gminnej, powinien być wyposażony w uprząż, a osoba, której pies asystuje, powinna posiadać, oprócz certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 2. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z przejazdów bezpłatnych osób określonych w 2 niniejszego paragrafu są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

§4

 1. Do korzystania z przejazdów ulgowych na liniach podmiejskich uprawnieni są:
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych, a także uczniowie ponadpodstawowych szkół zagranicznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
  • studenci szkół wyższych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, a także studenci uczelni zagranicznych oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich,
  • emeryci i renciści w wieku poniżej 65 lat,
  • osoby na świadczeniach przedemerytalny
 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych osób określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

§5

 1. Ustala się opłaty za usługi przewozowe w następujących wysokościach:
Rodzaj biletu Typ biletu Linie miejskie
(ozn.literami np.A, B...)
Linie podmiejskie
(ozn.cyframi np.1, 2, 5...)
Jednorazowy Normalny 0,00 zł 3,00 zł
Ulgowy 1,50 zł
Miesięczny Normalny 0,00 zł 90,00 zł
Ulgowy 45,00 zł
Znaczek Gminy do biletu zintegrowanego Normalny 51,00 zł
Ulgowy 25,50 zł
Za bagaż podręczny lub zwierzę ------ 0,00 zł


§6

 1. Kontrola wniesienia opłaty za skorzystanie z usługi przewozowej prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. p 1983 ze zm.) przez kontrolerów upoważnionych przez operatora lub Gminę.
 2. Kontrolerzy podczas prowadzenia kontroli muszą posiadać identyfikator ze zdjęciem, numerem służbowym, zakresem upoważnienia, okresem ważności, nazwą operatora lub nazwą Gminy oraz pieczęcią i podpisem wystawcy, i okazywać go na żądanie pasażera.
 3. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd osoby albo stwierdzenia, że stan okazanego biletu nie pozwala na ustalenie prawidłowości jego skasowania, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przewóz oraz opłaty dodatkowej.
 4. Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:
  • 40-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego, gdy płatność opłaty następuje w terminie do 7 dni,
  • 50-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego, gdy płatność opłaty następuje w terminie powyżej 7 dni,
  • 40-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego za przejazd bez ważnego dokumentu
   poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
  • 20-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego za przewóz bagażu lub zwierzęcia,
  • 150-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny,
  • nie pobiera się opłaty dodatkowej od pasażera korzystającego z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego (i posiadającego ważny bilet ulgowy), i nie posiadającego przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi te dokumenty kontrolującemu lub operatorowi.
 1. W przypadku, o którym mowa w 4 pkt 6) niniejszego paragrafu, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.
 2. Ceny i opłaty zawarte w niniejszej uchwale mają charakter maksymalny.

§7

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
 3. Uchwała wchodzi w życie dniu 02.04.2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina:
I.Szałajko

 

Tekst jednolity uwzgledniający Uchwałę nr XIV/197/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLI/539/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych.

 


Drukuj   E-mail