Regulamin przewozu dzieci do szkół

Regulamin przewozu dzieci do szkół

Zarządzenie Nr 193/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przywozu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin i ich odwozu do miejscowości zamieszkania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 1. Wprowadza się Regulamin przywozu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin i ich odwozu do miejscowości zamieszkania.
 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Transportu i Drogownictwa, Dyrektorowi Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie oraz Dyrektorom placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci korzystające z przywozów i odwozów organizowanych przez Gminę Strzelin.
 3. Traci moc zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia i sprawowania opieki nad uczniami w czasie ich przewozu do i ze szkoły na terenie gminy Strzelin.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

 


 

Załącznik do zarządzenia Nr 193/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
z dnia 28 września 2022 r.

 

Regulamin przywozu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin i ich odwozu do miejscowości zamieszkania

§1. Przepisy ogólne

Przywóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin i ich odwóz do miejscowości zamieszkania, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu przewozami szkolnymi, organizuje Gmina Strzelin, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem, a realizuje przewoźnik zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Operatorem.

 1. Organizator zapewnia bezpłatny transport i opiekę nad dziećmi podczas przewozów szkolnych, jeżeli droga dziecka z domu do placówki oświatowej przekracza:

1) 3 km - w przypadku dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej,
2) 4 km - w przypadku dzieci z klas V-VIII szkół podstawowych,

 1. Dzieci, dla których odległość z domu do placówki oświatowej jest krótsza od określonej w ust. 2, mogą korzystać z przewozów szkolnych za zgodą Organizatora wyłącznie w przypadku wolnych miejsc siedzących w autobusie.
 2. Przewozy szkolne realizowane są dedykowanymi autobusami w ramach publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującym:

1) regulaminem przewozu osób i bagażu obowiązującym w pojazdach należących do Gminy Strzelin, podanym do publicznej wiadomości na stronach internetowych Organizatora przywozów oraz placówek oświatowych;
2) rozkładem jazdy podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych oraz stronach internetowych Organizatora i placówek oświatowych.

 1. Dyrektorzy placówek oświatowych przekazują otrzymane od Organizatora ulgowe bilety miesięczne dzieciom objętym przewozami szkolnymi.
 2. Organizator współdziała z Operatorem oraz z Dyrektorami placówek oświatowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przewozów szkolnych, włącznie z przypadkami odwołania przewozów szkolnych, sytuacji wyjątkowych oraz niezależnych od każdej ze stron lub siły wyższej.

§2. Placówka oświatowa

 1. Na przyjazdy dzieci do placówek oświatowych zobowiązani są oczekiwać wyznaczeni przez ich Dyrektorów pracownicy.
 2. Dyrektorzy placówek oświatowych zapewniają i wyznaczają miejsce dla dzieci oczekujących na rozpoczęcie lekcji po przyjeździe oraz dla dzieci oczekujących na autobus po zakończeniu lekcji.
 3. Listę przywożonych i odwożonych dzieci ustala Dyrektor placówki oświatowej w terminie do dnia 1 września każdego roku i przekazuje niezwłocznie Organizatorowi.
 4. Dyrektorzy placówek oświatowych mają obowiązek reagowania zgodnie z zasadami statutu szkoły na zgłoszenia Opiekuna dzieci w sprawie ich zachowań sprzecznych z regulaminem.
 5. Dyrektorzy placówek oświatowych informują pisemnie Organizatora o potrzebach zmian w obowiązujących rozkładach jazdy przewozów szkolnych z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 6. W razie konieczności zmiany w rozkładach jazdy powinny być uzgadniane między Dyrektorami placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci korzystające z tych samych linii komunikacyjnych.

§3. Dzieci

 1. Z przewozów szkolnych może korzystać dziecko znajdujące się na liście dzieci objętych dowozami, którego rodzic lub opiekun prawny podpisał i dostarczył do placówki oświatowej oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie podpisuje również dziecko.
 2. Brak akceptacji regulaminu lub niedostarczenie w wyznaczonym terminie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją z przewozów szkolnych.
 3. Podczas przewozów szkolnych dzieci mają obowiązek:

1) wykonywać wszystkie polecenia Opiekuna lub Kierowcy autobusu;
2) posiadać przy sobie otrzymany ulgowy bilet miesięczny i okazywać go do wglądu osobom wykonującym czynności kontrolne;
3) zajmować wyznaczone przez Opiekuna miejsca siedzące w autobusie, bez możliwości ich zmiany podczas jego jazdy.

 1. Podczas przewozów szkolnych dzieciom znajdującym się w autobusie zabrania się w szczególności:

1) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody Opiekuna,
2) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien i zaśmiecać pojazdu,
3) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
4) żądać zatrzymania autobusu w miejscu innym niż przystanek autobusowy,
5) niszczyć wyposażenia autobusu.

 1. Przewożone dzieci wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy.
 2. Przed przyjazdem autobusu dzieci zobowiązane są oczekiwać na przystankach.
 3. Przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z autobusu, dzieci powinny zachować szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych przewożonych na niebezpieczeństwo spowodowania wypadku.
 4. Dzieci, które po wyjściu z autobusu zmuszone są do przejścia na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić wyłącznie pod nadzorem Opiekuna.

§4. Rodzice i opiekunowie prawni

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w wieku do lat 7 są zobowiązani zapewnić mu w drodze na przystanek i z przystanku autobusowego do miejsca zamieszkania opiekę lub upoważnić inną osobę do jego odbioru. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przystanku autobusowego przez osoby inne niż rodzice lub opiekunowie prawni stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Brak rodzica lub prawnego opiekuna na przystanku autobusowym po powrocie dziecka z placówki oświatowej skutkuje jego odwiezieniem z powrotem do tej placówki, skąd po interwencji na koszt własny odbierają je rodzice lub prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione, z wyjątkiem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Rodzic lub opiekun prawny może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka z przystanku autobusowego do miejsca zamieszkania po jego przyjeździe z placówki oświatowej. Wzór zgody na stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach. Naprawienie szkody polega na przywróceniu przedmiotu do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub zapłacie rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od stwierdzenia szkody.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
 6. Rodzice lub prawni opiekunowie zapewniają opiekę i pokrywają koszty ewentualnego przejazdu do szkoły dziecka, które spóźniło się na autobus.

§5. Opiekun i Kierowca

 1. Kierowca autobusu zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego rozkładu jazdy i odjeżdżać z przystanku o czasie w nim określonym.
 2. Opiekun współpracuje z Dyrektorami placówek oświatowych oraz wyznaczonymi przez nich nauczycielami w zakresie prawidłowej organizacji przewozów szkolnych, zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz ich zachowania.
 3. W czasie przewozu opiekę nad dziećmi sprawuje Opiekun.
 4. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie i w porozumieniu z Kierowcą decyduje o wsiadaniu lub wysiadaniu dzieci z autobusu na odpowiednich przystankach.
 5. Kierowca i Opiekun wspólnie podejmują decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii autobusu, przy czym Opiekun jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora i Dyrektorów placówek oświatowych, których to dotyczy.
 6. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci, Kierowca niezwłocznie informuje o awarii Operatora, Organizatora, natomiast obowiązkiem Opiekuna jest poinformowanie właściwych Dyrektorów placówek oświatowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi polegającej na zapewnieniu im bezpiecznych warunków oczekiwania na przyjazd autobusu zastępczego.
 7. W przypadku kolizji drogowej, Kierowca autobusu i Opiekun zobowiązani są do współdziałania polegającego na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, poinformowaniu o zdarzeniu odpowiednich służb ratowniczych i Policji oraz udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym.
 8. O zachowaniu dzieci w autobusie niezgodnym z regulaminem, Opiekun informuje ustnie lub w formie pisemnej wychowawcę lub Dyrektora właściwej placówki oświatowej.

§6. Przepisy końcowe

 1. Regulamin podlega ogłoszeniu przez opublikowanie na stronach internetowych Organizatora oraz placówek oświatowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe i obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
2) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.),
3) ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343),
4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360),
5) ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
6) uchwała nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych (Dz. U. Woj. Dolnośl. z 2022 r. poz. 3563 ze zm.)
7) regulamin przewozu osób i bagażu obowiązujący w pojazdach należących do Gminy Strzelin.

 


 


Drukuj   E-mail