Regulamin strony internetowej

zasady korzystania z witryny

Regulamin przewozu dzieci do szkół

Regulamin przewozu dzieci do szkół

Zarządzenie Nr 193/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przywozu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin i ich odwozu do miejscowości zamieszkania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 1. Wprowadza się Regulamin przywozu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin i ich odwozu do miejscowości zamieszkania.
 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Transportu i Drogownictwa, Dyrektorowi Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie oraz Dyrektorom placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci korzystające z przywozów i odwozów organizowanych przez Gminę Strzelin.
 3. Traci moc zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia i sprawowania opieki nad uczniami w czasie ich przewozu do i ze szkoły na terenie gminy Strzelin.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

 


 

Załącznik do zarządzenia Nr 193/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
z dnia 28 września 2022 r.

 

Regulamin przywozu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin i ich odwozu do miejscowości zamieszkania

§1. Przepisy ogólne

Przywóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin i ich odwóz do miejscowości zamieszkania, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu przewozami szkolnymi, organizuje Gmina Strzelin, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem, a realizuje przewoźnik zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Operatorem.

 1. Organizator zapewnia bezpłatny transport i opiekę nad dziećmi podczas przewozów szkolnych, jeżeli droga dziecka z domu do placówki oświatowej przekracza:

1) 3 km - w przypadku dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej,
2) 4 km - w przypadku dzieci z klas V-VIII szkół podstawowych,

 1. Dzieci, dla których odległość z domu do placówki oświatowej jest krótsza od określonej w ust. 2, mogą korzystać z przewozów szkolnych za zgodą Organizatora wyłącznie w przypadku wolnych miejsc siedzących w autobusie.
 2. Przewozy szkolne realizowane są dedykowanymi autobusami w ramach publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującym:

1) regulaminem przewozu osób i bagażu obowiązującym w pojazdach należących do Gminy Strzelin, podanym do publicznej wiadomości na stronach internetowych Organizatora przywozów oraz placówek oświatowych;
2) rozkładem jazdy podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych oraz stronach internetowych Organizatora i placówek oświatowych.

 1. Dyrektorzy placówek oświatowych przekazują otrzymane od Organizatora ulgowe bilety miesięczne dzieciom objętym przewozami szkolnymi.
 2. Organizator współdziała z Operatorem oraz z Dyrektorami placówek oświatowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przewozów szkolnych, włącznie z przypadkami odwołania przewozów szkolnych, sytuacji wyjątkowych oraz niezależnych od każdej ze stron lub siły wyższej.

§2. Placówka oświatowa

 1. Na przyjazdy dzieci do placówek oświatowych zobowiązani są oczekiwać wyznaczeni przez ich Dyrektorów pracownicy.
 2. Dyrektorzy placówek oświatowych zapewniają i wyznaczają miejsce dla dzieci oczekujących na rozpoczęcie lekcji po przyjeździe oraz dla dzieci oczekujących na autobus po zakończeniu lekcji.
 3. Listę przywożonych i odwożonych dzieci ustala Dyrektor placówki oświatowej w terminie do dnia 1 września każdego roku i przekazuje niezwłocznie Organizatorowi.
 4. Dyrektorzy placówek oświatowych mają obowiązek reagowania zgodnie z zasadami statutu szkoły na zgłoszenia Opiekuna dzieci w sprawie ich zachowań sprzecznych z regulaminem.
 5. Dyrektorzy placówek oświatowych informują pisemnie Organizatora o potrzebach zmian w obowiązujących rozkładach jazdy przewozów szkolnych z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 6. W razie konieczności zmiany w rozkładach jazdy powinny być uzgadniane między Dyrektorami placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci korzystające z tych samych linii komunikacyjnych.

§3. Dzieci

 1. Z przewozów szkolnych może korzystać dziecko znajdujące się na liście dzieci objętych dowozami, którego rodzic lub opiekun prawny podpisał i dostarczył do placówki oświatowej oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie podpisuje również dziecko.
 2. Brak akceptacji regulaminu lub niedostarczenie w wyznaczonym terminie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją z przewozów szkolnych.
 3. Podczas przewozów szkolnych dzieci mają obowiązek:

1) wykonywać wszystkie polecenia Opiekuna lub Kierowcy autobusu;
2) posiadać przy sobie otrzymany ulgowy bilet miesięczny i okazywać go do wglądu osobom wykonującym czynności kontrolne;
3) zajmować wyznaczone przez Opiekuna miejsca siedzące w autobusie, bez możliwości ich zmiany podczas jego jazdy.

 1. Podczas przewozów szkolnych dzieciom znajdującym się w autobusie zabrania się w szczególności:

1) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody Opiekuna,
2) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien i zaśmiecać pojazdu,
3) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
4) żądać zatrzymania autobusu w miejscu innym niż przystanek autobusowy,
5) niszczyć wyposażenia autobusu.

 1. Przewożone dzieci wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy.
 2. Przed przyjazdem autobusu dzieci zobowiązane są oczekiwać na przystankach.
 3. Przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z autobusu, dzieci powinny zachować szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych przewożonych na niebezpieczeństwo spowodowania wypadku.
 4. Dzieci, które po wyjściu z autobusu zmuszone są do przejścia na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić wyłącznie pod nadzorem Opiekuna.

§4. Rodzice i opiekunowie prawni

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w wieku do lat 7 są zobowiązani zapewnić mu w drodze na przystanek i z przystanku autobusowego do miejsca zamieszkania opiekę lub upoważnić inną osobę do jego odbioru. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przystanku autobusowego przez osoby inne niż rodzice lub opiekunowie prawni stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Brak rodzica lub prawnego opiekuna na przystanku autobusowym po powrocie dziecka z placówki oświatowej skutkuje jego odwiezieniem z powrotem do tej placówki, skąd po interwencji na koszt własny odbierają je rodzice lub prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione, z wyjątkiem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Rodzic lub opiekun prawny może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka z przystanku autobusowego do miejsca zamieszkania po jego przyjeździe z placówki oświatowej. Wzór zgody na stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach. Naprawienie szkody polega na przywróceniu przedmiotu do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub zapłacie rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od stwierdzenia szkody.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
 6. Rodzice lub prawni opiekunowie zapewniają opiekę i pokrywają koszty ewentualnego przejazdu do szkoły dziecka, które spóźniło się na autobus.

§5. Opiekun i Kierowca

 1. Kierowca autobusu zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego rozkładu jazdy i odjeżdżać z przystanku o czasie w nim określonym.
 2. Opiekun współpracuje z Dyrektorami placówek oświatowych oraz wyznaczonymi przez nich nauczycielami w zakresie prawidłowej organizacji przewozów szkolnych, zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz ich zachowania.
 3. W czasie przewozu opiekę nad dziećmi sprawuje Opiekun.
 4. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie i w porozumieniu z Kierowcą decyduje o wsiadaniu lub wysiadaniu dzieci z autobusu na odpowiednich przystankach.
 5. Kierowca i Opiekun wspólnie podejmują decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii autobusu, przy czym Opiekun jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora i Dyrektorów placówek oświatowych, których to dotyczy.
 6. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci, Kierowca niezwłocznie informuje o awarii Operatora, Organizatora, natomiast obowiązkiem Opiekuna jest poinformowanie właściwych Dyrektorów placówek oświatowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi polegającej na zapewnieniu im bezpiecznych warunków oczekiwania na przyjazd autobusu zastępczego.
 7. W przypadku kolizji drogowej, Kierowca autobusu i Opiekun zobowiązani są do współdziałania polegającego na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, poinformowaniu o zdarzeniu odpowiednich służb ratowniczych i Policji oraz udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym.
 8. O zachowaniu dzieci w autobusie niezgodnym z regulaminem, Opiekun informuje ustnie lub w formie pisemnej wychowawcę lub Dyrektora właściwej placówki oświatowej.

§6. Przepisy końcowe

 1. Regulamin podlega ogłoszeniu przez opublikowanie na stronach internetowych Organizatora oraz placówek oświatowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe i obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
2) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.),
3) ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343),
4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360),
5) ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
6) uchwała nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych (Dz. U. Woj. Dolnośl. z 2022 r. poz. 3563 ze zm.)
7) regulamin przewozu osób i bagażu obowiązujący w pojazdach należących do Gminy Strzelin.

 


 

Uchwała XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała nr XLVII/630/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej Strzelina

w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Realizując ustawowy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, Gmina Strzelin jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego świadczącego usługi przewozu osób i bagażu podręcznego oraz zwierząt.
 2. Znaczenie określeń użytych w niniejszej uchwale:
  1. Organizator - Gmina Strzelin zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta i gminy Strzelin.
  2. Operator - uprawniony przedsiębiorca, który zawarł z organizatorem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych w niej określonych. 
  3. Linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelin wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na linii, po której odbywa się publiczny transport zbiorowy.
  4. Usługi przewozowe - usługi przewozu osób, ich bagażu podręcznego lub zwierząt, wykonywane na liniach komunikacyjnych.
  5. Pojazd - środek transportu, wykorzystywany przez operatora do wykonywania usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.
  6. Przejazd - skorzystanie z usługi przewozowej, począwszy od chwili wejścia do pojazdu do chwili opuszczenia pojazdu, jednak nie dłużej, niż do momentu dotarcia do przystanku końcowego linii, właściwego dla danego jej kierunku lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
  7. Bilet przejazdowy – dowód wniesienia właściwej opłaty za przejazd przed jego rozpoczęciem.
  8. Umowa przewozu – umowa na przejazd między pasażerem a operatorem zawarta przez wniesienie właściwej opłaty przed rozpoczęciem przejazdu lub zajęcie miejsca w pojeździe.
 1. Niniejsza uchwała określa:
  1. Rodzaje i typy biletów przejazdowych.
  2. Zasady odpłatności za przejazdy pojazdami na liniach komunikacyjnych.
  3. Strefy biletowe.
  4. Uprawnienia do przejazdów ulgowych i wysokość ulg.
  5. Wysokości cen biletów przejazdowych.
  6. Wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych. 
 1. Opłaty i ceny biletów określone w niniejszej uchwale mają charakter maksymalny.

§ 2

 1. Ustala się następujące rodzaje biletów przejazdowych:
  1. Jednorazowe (na okaziciela) – uprawniające do odbycia jednego przejazdu na dowolnej linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego w granicach określonych stref biletowych.
  2. Miesięczne (imienne) - uprawniające do odbycia nielimitowanej liczby przejazdów na dowolnych liniach komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w granicach określonych stref biletowych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
  3. Zintegrowane miesięczne (imienne) - wydawane przez Koleje Dolnośląskie S. A. z siedzibą w Legnicy, stanową bilety składające się z biletów kolejowych miesięcznych oraz znaczków gminy do nich trwałe przymocowanych, razem stanowiące integralną całość. Ważne przez okres 1 miesiąca począwszy od daty wydania lub daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności), uprawniające do odbycia nielimitowanej liczby przejazdów na dowolnych liniach komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w granicach wszystkich stref biletowych oraz pociągami Kolei Dolnośląskich S.A. lub innych operatorów kolejowych, z którymi Koleje Dolnośląskie S.A. zawarła stosowne porozumienie.
 1. Ustala się następujące typy biletów przejazdowych określonych w ust. 1:
  1. Normalne.
  2. Ulgowe.
 1. W przypadku biletów zintegrowanych ulga dotyczy tylko ceny znaczka gminy.
 2. Bilet jednorazowy normalny lub ulgowy, z chwilą skasowania stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd i zachowuje ważność do chwili opuszczenia autobusu przez osobę, która uiściła opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez autobus do przystanku końcowego, właściwego dla danego kierunku linii komunikacyjnej lub ostatniego przystanku przed powrotem autobusu do zajezdni.
 3. Wyjątkiem od zasady opisanej w ust. 4 jest sytuacja awaryjnego przerwania usługi przewozowej. Wówczas, każdy rodzaj biletu wymienionego w ust. 1 bez względu na typ, stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy innym pojazdem wskazanym przez operatora.
 4. Biletu jednorazowego nie wolno odstępować innej osobie.

§ 3

 1. Na liniach komunikacyjnych, ustala się następujące strefy biletowe ograniczone granicami administracyjnymi miasta Strzelin i gminy Strzelin:
Lp.Nazwa strefyObszar obowiązywania stref
1 Strefa 1 Miasto Strzelin
2 Strefa 2 Sołectwa: Biały Kościół, Biedrzychów, Bierzyn, Brożec, Chociwel, Częszyce, Dankowice, Dębniki, Dobrogoszcz, Gębczyce, Gębice, Gęsiniec, Głęboka, Gościęcice, Górzec, Karszów, Karszówek, Kazanów, Krzepice, Kuropatnik, Ludów Polski, Mikoszów, Muchowiec, Nieszkowice, Nowolesie, Pęcz, Piotrowice, Pławna, Skoroszowice, Strzegów, Szczawin, Szczodrowice, Trześnia, Warkocz, Wąwolnica, Żeleźnik
 1. Obszary stref biletowych zaznaczono na mapie poglądowej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

 1. Na obszarach stref biletowych, o których mowa w § 3, ustala się maksymalne ceny biletów przejazdowych w wysokościach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Przewóz rzeczy oraz zwierząt nie wymaga uiszczenia opłaty.

§ 5

 1. Do korzystania z przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego na podstawie biletów ulgowych (ulga 50%), o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) uchwały, uprawnieni są:
  1. Stale zamieszkujące na terenie gminy dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia.
  2. Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.).
  3. Emeryci i renciści w wieku powyżej 60 roku życia.
  4. Osoby na świadczeniach przedemerytalnych.
  5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych określonych w ust. 1, są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.
  6. Inne, nieujęte w niniejszej uchwale ulgi i osoby uprawnione do przejazdów pojazdami wykonującymi usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego, reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295).

§ 6

 1. Kontrola wniesienia opłaty za skorzystanie z usługi przewozowej prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8).
 2. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd osoby, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przewóz oraz opłaty dodatkowej.
 3. Za przejazd na liniach publicznego transportu zbiorowego bez odpowiedniego dokumentu przewozu, braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, jak również za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, pobierana jest opłata dodatkowa.
 4. Wniesienie opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd.
 5. Wysokości opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2 i 3, określa się jako:
  1. 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2, gdy płatność opłaty następuje w terminie powyżej 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli,
  2. 35-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2, gdy płatność opłaty następuje w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
 6. W przypadku stwierdzenia, że pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego lub na podstawie ważnego biletu ulgowego, nie posiada przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi taki dokument organizatorowi lub operatorowi, zobowiązany będzie do poniesienia opłaty manipulacyjnej, której wysokości ustala się jako 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.
 7. Opłatę dodatkową pobiera się również za spowodowanie:
  1. zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 150-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego, ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2,
  2. zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 150-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego, ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2,
  3. zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 300-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego, ważnego w granicach stref biletowych 1 i 2.
 8. Nie pobiera się opłaty dodatkowej od pasażera korzystającego z przejazdu bezpłatnego lub posiadającego bilet ulgowy, a nie posiadającego przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi te dokumenty operatorowi lub organizatorowi.
 9. Wnioski o zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej należy kierować do organizatora.

§ 7

Traci moc uchwała nr XLI/539/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 249 ze zm.).

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej StrzelinaZałącznik nr 1

do uchwały Nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r.

 1. CENY BILETÓW PRZEJAZDOWYCH
Strefa ważności biletuTyp biletuRodzaj biletu i opłata
JednorazowyMiesięczny
Ważny w granicach strefy 1 Normalny 1,00 zł 40,00 zł
Ulgowy 0,50 zł 20,00 zł
Ważny w granicach strefy 2 Normalny 3,00 zł 100,00 zł
Ulgowy 1,50 zł 50,00 zł
Ważny w granicach stref 1 i 2 Normalny 4,00 zł 140,00 zł
Ulgowy 2,00 zł 70,00 zł

 

 1. CENY ZNACZKA DO BILETU ZINTEGROWANEGO
Nazwa biletuTyp biletuOpłata
Znaczek do biletu zintegrowanego Normalny 90,00 zł
Ulgowy 45,00 zł

 Załącznik nr 2

do uchwały Nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r.

STREFY BILETOWE

 

Mapa stref biletowych

Regulamin przewozu osób i bagażu

Regulamin przewozu osób i bagażu

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki przewozu osób i bagażu ręcznego w pojazdach realizujących kursy wykonywane przez Daniel Przewozy autokarowe Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Strzelin.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • organizatorze – rozumie się przez to Gminę Strzelin,
 • operatorze – rozumie się przez to spółkę pod firmą Daniel Przewozy Autokarowe Sp. z o.o., wykonującą przewozy na zlecenie organizatora,
 • pojeździe – rozumie się przez to środek transportu, wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym,
 • linii miejskiej – rozumie się przez to linie oznaczone literami,
 • linii podmiejskiej – rozumie się przez to linie oznaczone liczbami,
 • przewozie – rozumie się przez to transport osób oraz bagażu ręcznego i zwierząt wykonywany przez operatora,
 • pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która zawarła umowę przewozu poprzez wykupienie biletu jednorazowego, miesięcznego lub poprzez zajęcie miejsca w pojeździe,
 • obsłudze pojazdu – rozumie się przez to kierowcę, kontrolera biletów, bądź inne osoby oddelegowane przez przewoźnika,
 • bilecie wieloprzejazdowym – rozumie się przez to bilet 10-przejazdowy lub bilet 30-dniowy,
 • kasowaniu biletu – rozumie się przez to wydruk z kasy fiskalnej biletu jednorazowego lub okazanie kierowcy biletu elektronicznego lub czynności wykonane przez kierowcę na papierowym bilecie wieloprzejazdowym,
 • taryfie opłat – rozumie się przez to treść Uchwały XLI/539/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017.

§ 3

Pasażerowie oraz obsługa pojazdów są zobowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu.

§ 4

Organizator ani operator nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian trasy przejazdu pojazdów, spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

§ 5

W przypadku zmiany trasy przejazdu, obsługa pojazdu jest zobowiązana o poinformowaniu o tym pasażerów.

 

II. PRZEWÓZ OSÓB ORAZ BAGAŻU

§ 1

 1. Przewóz osób i bagażu jest realizowany przez kierowców spełniających wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami, posługujących się swobodnie językiem polskim, ubranych w schludny ubiór o jednolitym kroju i niejaskrawym kolorze, uzupełniony o identyfikator (wskazujący przynajmniej numer służbowy).
 2. Prowadzący pojazd ma obowiązek umieszczać w widocznym miejscu identyfikator (numer służbowy) i okazywać go pasażerom na żądanie w trakcie wykonywania czynności służbowych.

§ 2

 1. Wsiadanie do pojazdu jest dozwolone wyłącznie na przystankach po zatrzymaniu pojazdu przy zachowaniu następujących zasad:
 • w przypadku pojazdów obsługujących linie miejskie dozwolone jest wsiadanie wszystkimi drzwiami,
 • w przypadku pojazdów obsługujących linie podmiejskie dozwolone jest wsiadanie wyłącznie przednimi drzwiami,
 • w przypadku pojazdów obsługujących linie podmiejskie dozwolone jest wsiadanie wyłącznie tylnymi drzwiami dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub z wózkami dziecięcymi.
 1. Po wejściu do pojazdu, pasażer jest obowiązany okazać kierowcy bilet okresowy, dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu lub zakupić bilet jednorazowy.

§ 3

Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu podczas ruchu pojazdu oraz po sygnale kierowcy, oznajmującym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

§ 4

Pasażer podróżujący na stojąco w czasie jazdy jest zobowiązany trzymać się poręczy lub uchwytów.

§ 5

Pasażer chcący wysiąść z pojazdu na przystanku „na żądanie” jest zobowiązany poinformować obsługę pojazdu odpowiednio wcześniej, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, znajdującego się w pojeździe bądź przekazanie informacji ustnie. Pasażer chcący wsiąść do pojazdu na przystanku „na żądanie”, jest zobowiązany wyraźnie zasygnalizować ten zamiar przez podniesienie ręki.

§ 6

 1. Pierwszeństwo zajmowania miejsc siedzących mają:
 • osoby z dzieckiem na ręku
 • kobiety w ciąży
 • osoby starsze oraz niepełnosprawne

2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym "dla inwalidy" lub "dla osób z dzieckiem na ręku" zobowiązany jest zwolnić to miejsce osobom uprawnionym.

§ 7

Pasażer odpowiada wobec operatora za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.

§ 8

Obsługa pojazdu może odmówić przewozu lub usunąć z pojazdu osoby:

 • nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu,
 • wzbudzające odrazę zapachem, brudem i niechlujstwem,
 • używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe,przewożące bagaż nie odpowiadający warunkom określonym w Rozdziale II § 10 ust. 1 Regulaminu,
 • nieprzestrzegający warunków określonych w Rozdziale II w paragrafach od § 9 do § 15 Regulaminu,
 • które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla obsługi pojazdu i współpasażerów.

§ 9

W pojazdach zabrania się:

 • prowadzenia jakichkolwiek rozmów z kierowcą w czasie jazdy,
 • używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innego wyposażenia pojazdu, przeznaczonego do obsługi wyłącznie przez obsługę pojazdu,
 • otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
 • dawania nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania pojazdu,
 • wsiadania do pojazdu i wysiadania po informacji o odjeździe (komunikat kierowcy),
 • przebywania w pojeździe w czasie manewrów związanych ze zmianą kierunku jazdy na przystanku końcowym,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 • wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 • stania na stopniach podczas jazdy,
 • przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi pojazdu w czasie ich uruchamiania,
 • wkładania rąk i nóg pomiędzy: skrzydła drzwi, urządzenia mechanizmu sterowania drzwi, urządzenia mechanizmu obrotnicy,
 • dotykania elementów nie przeznaczonych przez producenta do trzymania się pasażera podczas jazdy,
 • spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, w tym e-papierosów,
 • spożywania napojów i artykułów żywnościowych (tj. lodów, hamburgerów, frytek itp.) z uwagi na możliwość zabrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza pojazdu,
 • wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,wprowadzania roweru do pojazdu,
 • grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników i telefonów komórkowych lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 • żebrania i sprzedaży obnośnej,
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
 • wykonywania czynności, mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
 • wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić innych pasażerów lub mienie pasażerów czy operatora na szkody lub obrażenia,
 • rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez uzyskania uprzedniej zgody operatora lub organizatora,
 • malowania i rysowania pojazdu,
 • zakłócania w jakikolwiek sposób spokoju obsługi pojazdu lub pasażerów.

§ 10

 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż ręczny, po wniesieniu opłaty za każdą jego sztukę (uwzględniając ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu) jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia, nie narażał na niewygody, na zanieczyszczenie lub zniszczenie odzieży innych współpasażerów, nie zasłaniał widoczności obsługującemu pojazd, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 2. Opłacie za przewóz bagażu, według obowiązującej taryfy, podlega każdy bagaż ręczny, którego suma trzech wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) przekracza 120 cm.
 3. Za bagaż ręczny podlegający opłacie, niezależnie od wymiarów, uważa się wózki dziecięce (bez dziecka), sanki, narty, duże instrumenty muzyczne i zwierzęta.
 4. Dopuszcza się przewóz w pojazdach:
 • małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla innych pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów.
 • psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy. Pasażer przewożący psa jest zobowiązany posiadać przy sobie w czasie przewozu ważny dokument potwierdzający aktualne szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).

§ 11

Z opłaty bagażowej zwolnione są:

 1. wózki inwalidzkie,
 2. wózki dziecięce – tylko i wyłącznie w przypadku przewożenia w nich dziecka,
 3. instrumenty muzyczne i sztalugi przewożone przez uczniów i studentów za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
 4. małe zwierzęta (np. małe psy, koty, ptaki itp.) trzymane na kolanach lub rękach.

§ 12

Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie, należy do pasażera. Operator odpowiada za bagaż i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

§ 13

Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

§ 14

Zabrania się umieszczać bagaż i zwierzęta na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 15

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd ( np. rowerów, ostrych narzędzi jak piły, kosy, otwartych naczyń ze smarami, farbami, itp.),
 • przedmiotów o długości powyżej 2 m,
 • przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 • przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
 • broni, z wyjątkiem przypadków określonych w odrębnych przepisach.

§ 16

 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe, jest zobowiązany poinformować obsługę pojazdu o tym fakcie.
 2. Odbiór rzeczy pozostawionych w pojeździe odbywa się w siedzibie operatora, tj.:
  DANIEL Przewozy Autokarowe Sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 42, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 830-1500.

 

III. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ORAZ ZASADY KONTROLI BILETÓW

§ 1

 1. Opłaty za usługi przewozowe są wnoszone za pomocą biletów rozprowadzanych przez operatora.
 2. Bilety jednorazowe można nabyć u kierującego pojazdem lub przez usługę SkyCash. Sprzedaż biletów w pojeździe jest prowadzona po zatrzymaniu pojazdu na przystankach. Wskazane jest uiszczanie opłaty za bilet kwotą odliczoną.
 3. Bilety wieloprzejazdowe można nabyć u kierującego pojazdem lub poprzez usługę SkyCash lub w stacjonarnych punktach sprzedaży, wskazanych w taryfie opłat, stanowiącej załącznik do Regulaminu.
 4. Bilet jednorazowy jest ważny wyłącznie na kursie, na którym został skasowany.
 5. Posiadanie ważnego biletu jednorazowego lub wieloprzejazdowego stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń w razie wypadku komunikacyjnego.
 6. Do przejazdu uprawnia także bilet zintegrowany (bilet miesięczny wydawany przez Koleje Dolnośląskie S. A. z siedzibą w Legnicy z naklejonym znaczkiem Gminy Strzelin).

§ 2

 1. Pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd, kierowca obowiązany jest wydać bilet.
 2. Pasażer, który wniósł opłatę za przejazd, a nie otrzymał biletu, uprawniony jest do żądania wydania biletu przez kierowcę.
 3. W przypadku odmowy wydania przez kierowcę biletu pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd, pasażer zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do operatora.

§ 3

W pojazdach stosuje się ulgi ustawowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ulgi handlowe, uregulowane w taryfie opłat.

§ 4

Zasady postępowania w przypadku posiadania uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych są uregulowane w taryfie opłat.

§ 5

Wykaz cen biletów jednorazowych oraz okresowych, a także przysługujących ulg, zawarty jest w taryfie opłat.

§ 6

Pasażer upoważniony do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych jest obowiązany posiadać ważny bilet i dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.

§ 7

 1. Kontrola dokumentów przewozu osób jest prowadzona według zasad określonych w art. 33a ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe.
 2. Osobami upoważnionymi przez operatora do kontroli dokumentów przewozu są kontrolerzy, posiadający identyfikator ze zdjęciem, umieszczony podczas kontroli w widocznym miejscu, zawierający:
 • nazwę firmy,
 • numer identyfikacyjny kontrolera,
 • okres ważności dokumentu,
 • zakres upoważnienia,
 • pieczęć i podpis wystawcy.

§ 8

W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:

 • braku ważnego biletu
 • braku ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
 • naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt

pasażer jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości określonej w taryfie opłat.

§ 9

 1. W razie odmowy zapłacenia należności przewozowych lub opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
 2. W razie niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które zgodnie z prawem mają uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności, zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.
 3. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony, przerobiony lub używany przez osobę, do której nie należy, kontroler ma prawo zatrzymać bilet lub ww. dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji wraz z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

§ 10

W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu nieposiadania biletu, pasażer jest obowiązany do podania swoich danych osobowych i podpisania raportu zgłaszającego naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem.

§ 11

W razie spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy jego przebiegu bez uzasadnionej przyczyny, obsługa pojazdu lub inna osoba uprawniona przez operatora wzywa sprawcę do uiszczenia opłaty dodatkowej, przewidzianej w taryfie opłat.

§ 12

 1. Pasażer zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej ma prawo – jeżeli zostało to przewidziane w taryfie opłat - do złożenia wniosku o umorzenie jej w całości lub w części lub odroczenia jej spłaty, rozłożenia na raty, na zasadach uregulowanych w taryfie opłat.
 2. Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zwalnia sprawcy od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

§ 13

Składanie skarg i reklamacji dotyczących kontroli biletowej oraz udowodnienie posiadanego uprawnienia do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu, może nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od daty wystawienia zobowiązania do zapłaty opłaty dodatkowej – w siedzibie operatora – tj.:
Daniel Przewozy Autokarowe sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 42, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 830-1500.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji przyjmowane są w następujący sposób:

 • w siedzibie operatora – tj. DANIEL Przewozy Autokarowe Sp.z o.o., ul. Ząbkowicka 42, 57-100 Strzelin w dni robocze w godz. 830-15 00,
 • telefonicznie – 530 146 471 w dni robocze w godz. 830-15 00,
 • pocztą elektroniczną (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przez formularz na stronie: www.daniel-autokary.pl

 

 

Uchwała nr XLI/539/17 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała nr XLI/539/17 Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XLI/539/1
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin,
a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.), Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§1

 1. Realizując ustawowy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Strzelin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Gmina Strzelin organizuje gminną komunikację zbiorową, opartą na usługach przewozu osób, ich bagażu podręcznego oraz zwierząt.
 2. Określenia, użyte w niniejszej uchwale, oznaczają:
  • Gmina – Gmina Strzelin, pełniąca funkcję organizatora gminnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Strzelin,
  • Linia – element gminnej komunikacji zbiorowej, oznaczony literą lub liczbą, funkcjonujący na trasie wytyczonej w oparciu o przystanki, określone w rozkładach jazdy,
  • Usługi przewozowe - usługi przewozu osób, ich bagażu podręcznego oraz zwierząt, wykonywane na liniach gminnej komunikacji zbiorowej, organizowanej przez Gminę Strzelin,
  • Operator - uprawniony przedsiębiorca, który zawarł z Gminą Strzelin umowę na wykonywanie usług przewozowych,
  • Pojazd - środek lokalnego transportu zbiorowego, użyty przez operatorów do wykonywania usług przewozowych,
  • Przejazd - skorzystanie z usługi przewozowej, począwszy od chwili wejścia do pojazdu do chwili opuszczenia pojazdu, jednak nie dłużej, niż do momentu dotarcia do przystanku końcowego linii, właściwego dla danego jej kierunku lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni,
  • Umowa przewozu – umowa na przewóz między pasażerem a operatorem zawarta poprzez wniesienie, przed rozpoczęciem przejazdu, właściwej opłaty lub poprzez zajęcie miejsca w pojeździe,
  • Bilet przejazdowy – dowód wniesienia właściwej opłaty za przejazd.
 1. Niniejszą uchwałą określa się:
  • zasady odpłatności za przejazdy środkami gminnej komunikacji zbiorowej,
  • uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
  • wysokości opłat za przejazdy pojazdami gminnej komunikacji zbiorowej,
  • sposób ustalania wysokości opłat dodatkowy

§2

 1. Operatorzy wykonują usługi przewozowe pojazdami na liniach:
  • miejskich oznaczonych literami, określonych na obszarze miasta Strzelin,
  • podmiejskich oznaczonych liczbami, przewożących pasażerów pomiędzy miejscowościami Gminy, a miastem Strzelin.
 1. Rodzaje biletów przejazdowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych:
  • jednorazowe – uprawniające posiadacza do odbycia jednego przejazdu,
  • miesięczne – uprawniające do odbycia nielimitowanej liczby przejazdów dowolnymi liniami, w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Bilet miesięczny jest ważny z wpisanym imieniem i nazwiskiem posiadacza,
  • zintegrowane – bilety miesięczne wydawane przez Koleje Dolnośląskie S. z siedzibą w Legnicy z naklejonym znaczkiem Gminy, uprawniające do odbycia dowolnymi liniami nielimitowanej liczby przejazdów w okresie jednego miesiąca począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności) oraz pociągami Kolei Dolnośląskich S. A. lub innych operatorów kolejowych, z którymi Koleje Dolnośląskie S. A. zawarła stosowne porozumienie, na trasie wskazanej na bilecie; bilet zintegrowany jest ważny z wpisanymi na nim imieniem i nazwiskiem posiadacza oraz naklejonym znaczkiem Gminy z numerem biletu.
 1. Określone w 2 rodzaje biletów są:
  • biletami normalnymi, tzn. biletami pełnopłatnymi, albo
  • biletami ulgowymi, biletami o cenach stanowiących 50% ceny biletu normalnego; w przypadku biletów zintegrowanych ulga, o której mowa w tym punkcie, dotyczy tylko ceny znaczka Gminy.
 1. Bilety jednorazowe stanowią dowód uiszczenia opłaty za przejazd od chwili ich skasowania i zachowują ważność do chwili opuszczenia pojazdu przez pasażera, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia do przystanku końcowego linii, właściwego dla danego jej kierunku lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
 2. W przypadku awaryjnego przerwania przejazdu, bilety jednorazowe oraz miesięczne stanowią podstawę do jego kontynuowania pojazdem wskazanym przez operatora.
 3. Biletu skasowanego nie wolno odstępować innej osobie w celu odbycia przejazdu pojazdem, w którym bilet został skasowany.

§3

 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na liniach miejskich, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1), uprawnieni są wszyscy pasażerowie.
 2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na liniach podmiejskich, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2), uprawnieni są:
  • posłowie i senatorowie,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi, weterani, osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej, kombatanci oraz inne osoby, będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,
  • dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej, niż do ukończenia 26 roku życia,
   posiadający ważną legitymację (według wzoru MENiS-II/181/2, MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2, MEN- I/52/2, MEN-I/50a-N/2, albo ART/101/n) – uczące się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,
  • dzieci w wieku do lat 16, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby głuche i głuchonieme, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie,
  • osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich opiekunowie lub przewodnicy,
  • osoby korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, stale zamieszkujące na terenie Gminy, które podpisały kontrakty socjalne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),
  • stale zamieszkujące na terenie Gminy dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia,
  • dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.):
   1. dzieci codziennie - do 18 roku życia, albo do planowanego ukończenia nauki, nie dłużej niż do 30 września roku, w którym dziecko osiągnie 25 lat, albo bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności,
   2. rodzice w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy,
  • funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych,
  • umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych,
  • umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Strzelinie,
  • żołnierze zasadniczej służby wojskowej (z wyłączeniem nadterminowej),
  • zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:
   1. mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
   2. kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  • zasłużeni dawcy przeszczepów,
  • osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Gminy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie, bez prawa do zasiłku, w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie,
  • osoby upoważnione do kontroli biletów przejazdowych podczas wykonywania obowiązków służbowy
 1. Za opiekuna lub przewodnika osoby, o której mowa w 2 pkt. 5) lub 6) niniejszego paragrafu, uważa się osobę, która ukończyła 13 lat, jak również psa asystującego, posiadającego certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów. Pies asystent, podczas przejazdu pojazdem komunikacji gminnej, powinien być wyposażony w uprząż, a osoba, której pies asystuje, powinna posiadać, oprócz certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 2. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z przejazdów bezpłatnych osób określonych w 2 niniejszego paragrafu są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

§4

 1. Do korzystania z przejazdów ulgowych na liniach podmiejskich uprawnieni są:
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych, a także uczniowie ponadpodstawowych szkół zagranicznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
  • studenci szkół wyższych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, a także studenci uczelni zagranicznych oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich,
  • emeryci i renciści w wieku poniżej 65 lat,
  • osoby na świadczeniach przedemerytalny
 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych osób określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

§5

 1. Ustala się opłaty za usługi przewozowe w następujących wysokościach:
Rodzaj biletu Typ biletu Linie miejskie
(ozn.literami np.A, B...)
Linie podmiejskie
(ozn.cyframi np.1, 2, 5...)
Jednorazowy Normalny 0,00 zł 3,00 zł
Ulgowy 1,50 zł
Miesięczny Normalny 0,00 zł 90,00 zł
Ulgowy 45,00 zł
Znaczek Gminy do biletu zintegrowanego Normalny 51,00 zł
Ulgowy 25,50 zł
Za bagaż podręczny lub zwierzę ------ 0,00 zł


§6

 1. Kontrola wniesienia opłaty za skorzystanie z usługi przewozowej prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. p 1983 ze zm.) przez kontrolerów upoważnionych przez operatora lub Gminę.
 2. Kontrolerzy podczas prowadzenia kontroli muszą posiadać identyfikator ze zdjęciem, numerem służbowym, zakresem upoważnienia, okresem ważności, nazwą operatora lub nazwą Gminy oraz pieczęcią i podpisem wystawcy, i okazywać go na żądanie pasażera.
 3. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd osoby albo stwierdzenia, że stan okazanego biletu nie pozwala na ustalenie prawidłowości jego skasowania, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przewóz oraz opłaty dodatkowej.
 4. Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:
  • 40-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego, gdy płatność opłaty następuje w terminie do 7 dni,
  • 50-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego, gdy płatność opłaty następuje w terminie powyżej 7 dni,
  • 40-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego za przejazd bez ważnego dokumentu
   poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
  • 20-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego za przewóz bagażu lub zwierzęcia,
  • 150-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny,
  • nie pobiera się opłaty dodatkowej od pasażera korzystającego z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego (i posiadającego ważny bilet ulgowy), i nie posiadającego przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi te dokumenty kontrolującemu lub operatorowi.
 1. W przypadku, o którym mowa w 4 pkt 6) niniejszego paragrafu, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.
 2. Ceny i opłaty zawarte w niniejszej uchwale mają charakter maksymalny.

§7

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
 3. Uchwała wchodzi w życie dniu 02.04.2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina:
I.Szałajko

 

Tekst jednolity uwzgledniający Uchwałę nr XIV/197/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLI/539/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych.

 

Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej

Informacje ogólne

Witamy na stronie www.skp.strzelin.pl

Poniżej znajdują się warunki, na jakich można korzystać z naszej strony internetowej www.skp.strzelin.pl, zarówno przez użytkowników zarejestrowanych jak i gości. Prosimy o zapoznanie się z treścią tych warunków przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz treść jej warunków i zobowiązujesz się do ich przestrzegania, w przeciwnym wypadku zaleca jej opuszczenie.

O nas

Właścicielem i zarządzającym stroną internetową www.skp.strzelin.pl jest: Gmina Strzelin, ul.Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.

Korzystanie ze strony internetowej

Wyrażamy zgodę na korzystanie z naszej strony internetowej, jednakże zastrzegamy sobie prawo do jej zamknięcia lub zmiany jej zawartości w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej.

Wszystkie nazwy użytkowników, loginy, hasła oraz inne informacje dotyczące bezpieczeństwa należy traktować jako poufne i nie przekazywać ich osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia braku zachowania poufności tych danych, możemy zablokować wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym loginy i hasła.

Z naszej strony internetowej należy korzystać zgodnie z obowiązującym prawem i podanymi warunkami. W przypadku naruszenia tych zasad, możemy zawiesić prawo użytkowania strony lub całkowicie je wyłączyć.

Mimo częstych aktualizacji strony i wprowadzanych na niej zmianach, materiały na stronie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy edytorskie. W związku z tym wykluczamy wszelką odpowiedzialność prawną i koszty związane z informacjami prezentowanymi na na naszej stronie.

Przestrzegamy naszej polityki prywatności przy przetwarzaniu informacji o użytkownikach serwisu. Możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności pod linkiem: Polityka prywatności.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych, a podając informacje potwierdzasz iż są one prawdziwe.

Prawo własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem wszelkich własności intelektualnych na stronie (np. praw autorskich do tekstów i projektów graficznych) oraz wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie i są one chronione prawem autorskim.

Możesz wydrukować i pobrać informację z dowolnej strony na witrynie w celach prywatnych z wyłączeniem użytku komercyjnego nie zmieniając niczego. Nie jest dozwolone używanie zdjęć, grafik, ilustracji, plików wideo i audio oddzielnie od tekstu na stronie, który jest z nimi związany.

Naruszając te warunki, tracisz prawo do korzystania z naszej strony, a wszystkie wykonane kopie musisz zniszczyć.

Odpowiedzialność prawna wobec użytkowników

Nie gwarantujemy dokładności materiałów prezentowanych na naszej stronie. W zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, nie ponosimy prawnej odpowiedzialności w szczególności za:

 • straty wynikające z korzystania z naszej strony,
 • utratę dochodu, zysku, biznesu, danych, umów, reputacji lub oszczędności,

Wykluczamy również, o ile jest to prawnie możliwe, wszystkie warunki i gwarancje lub obietnice wynikające z przepisów prawa lub statutów.

Nie wykluczamy prawnej odpowiedzialności za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd lub w przypadku innych sytuacji, w których wykluczenie jest zabronione przez prawo.

Przestępstwa komputerowe

Wykonując czynności, które są przestępstwem na mocy obowiązującego prawa, twoje prawo do korzystania ze strony zakończy się z efektem natychmiastowym, a do odpowiednich władz prześlemy zgłoszenie, podając tożsamość lub dane pozwalające na identyfikację.

Przykłady niewłaściwego użytkowania komputera obejmują wprowadzenie wirusa, robaka, trojana i innych materiałów szkodliwych pod względem technologicznym.

Zabronione są próby uzyskania dostępu do zaplecza naszej strony internetowej, serwera lub bazy danych z nią połączonej ani też przeprowadzanie ataków hakerskich.

Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez wirusy lub inne szkodliwe materiały przesyłane za pośrednictwem naszej witryny

Łącza do naszej witryny

Użytkownik ma prawo podać prawidłowy link do naszej strony głównej, jeśli zawartość jego witryny spełnia zasady naszej polityki użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia tego uprawnienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Zabronione jest sugerowanie poparcia z naszej strony lub związku z nami, chyba że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

Linki wychodzące

Łącza odsyłające z naszej strony do innych stron internetowych, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Z tytułu użytkowania oraz przeglądania innych stron internetowych i poniesionych strat odpowiedzialności nie ponosimy.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków użytkowania strony. Obowiązkiem odwiedzającego jest zapoznanie się z nimi, ponieważ są wiążące.

Znak towarowy

SKP. Strzelińska Komunikacja Publiczna.

Rozstrzyganie sporów

Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej tu określone oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub z nimi związane, ich przedmiotem lub powstaniem (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z określonych tu Warunków i zasad korzystania ze strony internetowej lub z nimi związane będą prowadzone wyłącznie we właściwych sądach.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, przesyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator
 • Gmina Strzelin
  ul. Ząbkowicka 11,
  57-100 Strzelin
 • umig@strzelin.pl
 • +48 71 78 30 100
Operator
 • DANIEL Przewozy Autokarowe
  ul. Ząbkowicka 42,
  57-100 Strzelin
 • biuro@daniel-autokary.pl
 • +48 723 737 358 +48 607 567 156